Insert title here

उत्पादनाचे तपशील

ज्वाला एच एफ २०० मि. लि

RS. २६०
ज्वाला एच एफ हे गोठ्यातील माशा व मच्छर गोठ्यांपासून लांब घालवते. यामुळे गोठ्यातील वातावरण स्वच्छ राहून दूधउत्पादन वाढीस चालना मिळते. .
Insert title here